مدلسازی مزرعه خورشیدی بصورت پارابولیک
به این مطلب امتیاز دهید!

مدلسازی مزرعه خورشیدی بصورت پارابولیک (از نوع آینه ها ی پارابولیک) در انجام پایان نامه مکانیک و انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی

در این مقاله سعی می شود مدلسازی مزرعه خورشیدی بصورت پارابولیک (از نوع آینه ها ی پارابولیک) بیان شود.

در خصوص این سیستم باید بیان نمود که تابش خورشید بر یک آینه که به صورت پارابولیک قرار دارد و نور خورشید را در کانون خود جمع می کند در کانون این کلکتور لوله جاذب قرار دارد که سیال از آن عبور کرده و با جذب شار دریافتی از خورشید دمای آن افزایش می یابد.

مدل سازی در این خصوص به صورت دو بعدی صورت می گیرد. در ابتدا تغییرات دما در یک المان مشخص و سپس این تغییرات در راستای طول اعمال می شود. در بسط این معادلات دو نوع مجهول در هر المان وجود دارد. مجهول اول دمای روغن خروجی و مجهول دوم دمای سطح است که با توجه به وجود تشعشع این معادلات نیز به صورت غیر خطی باید حل شوند.

در برخی از موارد مزرعه خورشیدی دارای یک حفاظ شیشه ای می باشد که دارای آن را خلاء و یا از گاز آرگون پر می شود و این امر کمک به کاهش تلفات حرارتی می کند.  نوشتن معادلا در این حالت مشابه قبل خواهد بود و تنها با این تفاوت که تعداد معدالات و مجهولا افزایش می یابد. در حالت اول که سیستم دارای پوشش نباشد معادلات باید به صورت یر بسط داده شود.

تغییرات شدت تابش خورشیدی می توان بر اساس اطلاعات موجود در منطقه مورد مطالعه و یا روابط پیشنهادی که در کتب مختف بیان شده است مدل سازی صورت گیرد مانند مدل هاتل. با تعیین این پارامترها سپس نیاز به محاسبه ی تلفات در مسیر نور خورشید تا جذب کننده است که بر اساس میزان دید، نوع آینه و… این پارامترها تعیین می شود همچنین میزان خطا در ردیابی خورشید نیز می تواند در آن دخیل شود. سه تلفات در خود جذب کننده وجود دارد تلفات جابجایئ تلفات تشعشعی و تلفات کانداکشن. در تلفات جابجایی تلفات بین سطح  و دمای محیط، در تشعشعی تلفات بین دمای سطح و گنبد آسمان باید لحاظ شود. همچنینی می توان از تلفات هدایتی صرف نظر گرد.

مدلسازی مزرعه خورشیدی بصورت پارابولیک - مشاورتز

مدلسازی مزرعه خورشیدی بصورت پارابولیک – مشاورتز

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش انجام پایان نامه تبدیل انرژی دارید، با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

 

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد

آنالیز انرژی ، آینه های پارابولیک ، انتقال حرارت ، انجام پایان نامه مدلسازی مزرعه خورشیدی بصورت پارابولیک ، طراحی مزرعه خورشیدی ، مدلسازی مزرعه خورشیدی بصورت پارابولیک