مدلسازی سیستم RO
به این مطلب امتیاز دهید!

مدلسازی سیستم RO به همراه دستگاه های بازیافت در انجام پایان نامه مکانیک و انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی

در این مقاله سعی می شود مدلسازی سیستم RO به همراه دستگاه های بازیافت بیان شود.

دو نوع شبیه سازی برای این سیستم ارائه می شود مدل اول برای سیستم اسمز معکوس و یا RO استفاده از دیدگاه حجم کنترل است که بر اساس سالت ریجکشن (Salt rejection) مقدار براین و غلظت آب شیرین تعیین شده و سیستم RO بر اساس روابط مدل سازی می شود که این امر بر توجه به نرم افزار MATLAB و EES پیاده سازی و امکان پذیر می باشد. در ادامه نیز با توجه به مشخص شدن توان پمپ، دبی ها و تعیین سطح موثر هرغشا… می توان سیستم مذکور را با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه سازی نمود.

روش دوم که باتوجه به کد MATLAB امکان پذیر و قابل پیاده سازی می باشد استفاده از معادلات انتقال جرم، افت فشار و روابط موجود برای هر غشا است که بر اساس نوع غشاهای BW, SW به مدل سازی سیستم پرداخته شود همچنین می توان در ادامه این کد را با نرم افزار ROSA اعتبار سنجی نمود. مدل سازی سیستم RO در این روش بر اساس حل غیر خطی معادلات صورت می پذیرد. سیستم آب شیرین کن می تواند در دو مرحله و یک مرحله طراحی و پیاده سازی شود.

مدل سازی به صورت فرض ریجکشن نمک بدین صورت است که می­توان معادلات را گام به گام و بدون در نپر گرفتن تأثیر مطقابل پارامترها بر هم حل نمود. در این شیوه حل شما یک ورودی مشخص به عنوان مقدار نمکیکه باید ریجکت شود به سیستم اعمال می کند و از آن مقدرا غلظت نمک خروجی را به دست می­اوردی که این غلظت بر روی تعیین خواض و همچنینی میزان دبی اب شیرین شده تأثیر می­گذارد در ایت دل سازی شما نیاز به داشتن اطلاعات غشا هستند که از آن جمله ضریب گذر نمک و اب از غشا است و در نهایت میزان مساحت مور نظر ممحاسبه می­شود ولی در روش دوم شما بر اساس چینش صورت داده و تعداد مدول ها و… مدل خود را توسعه و حل می کنید.

مدلسازی سیستم RO - مشاورتز

مدلسازی سیستم RO – مشاورتز

مدلسازی سیستم RO به همراه دستگاه های بازیافت - مشاورتز

مدلسازی سیستم RO به همراه دستگاه های بازیافت – مشاورتز

 

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش انجام پایان نامه تبدیل انرژی دارید، با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

 

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد

RO ، انتقال جرم ، انجام پایان نامه مدلسازی سیستم RO ، دستگاه بازیافت ، سیستم اب شیرین کن اسمزمعکوس ، سیستم غشایی ، مدلسازی سیستم RO