مدلسازی سیستم MED
به این مطلب امتیاز دهید!

مدلسازی سیستم MED و اجزاء مرتبط با آن در انجام پایان نامه مکانیک و انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی

در این مقاله سعی می شود مدلسازی سیستم MED و اجزاء مرتبط با آن بیان شود.

در سیستم آب شیرین کن چند مرحله ای بخار پس از ورود به مرحله اول وارد لوله ها می شود و آب شور که در کندانسور قبلا پیش گرم شده است بر روی لوله ها پاشیده می شود و این منجر به تولید بخار اشباع در آن فشار می شود و این بخار وارد مرحله بعد می شود، بخار داخل لوله های مرحله اول پس از انتقال حرارت، کندانس شده و در نهایت از لوله ها خارج شده و وارد سیکل می شود. بخار تولید شده در مرحله اول که از تبخیر اب شور تولید شده بود مشابه فرآیند قبلی آب شور را تبخیر و خودش کندانس می شود ولی در این مرحله بخار کندانس شده به عنوان آب شیرین تولید شده در نظر گرفته می شود. این روند بر اساس تعداد مراحل با توجه به بخار تولید شده از بویلربازیاب حرارتی (HRSG) می تواند ادامه بیابد. بر اساس معادلات پیوستگی و انتقال حرارت پیشنهادی برای هر افکت سیستم آب شیرین کن چند مرحله ای (MED) را می توان بهینه سازی، آنالیز انرژی، اگزرژی کرد.. تعداد مراحل، قطر لوله ها و… در این طراحی تعیین می شود. همچنین بخش اجکتور این سیستم نیز مدل سازی صفر بعد خواهد شد.

یکی از ویژگی هایی در اینگونه آب شیرین کن ها باید بدان توجه کرد مدلسازی اجکتور است که هم می توان به صورت صفر بعدی و بدون در نظر گرفتن بسیاری از پارامترها مدلسازی شود که بر اساس نحوه عملکرد تعداد زیادی از اجکتورها بیان شده است. در برخی از موارد نیز مدلسازی اجکتور بسیار پیچیده است که باید محل شوک، نوع مخلطو ساکشن شده و به خصوص خواص سیال در هر نقطه به صورت دقیق مدل سازی شود چرا که این موارد خطا یجاد خواهد کرد. در برخی از موارد نیز از سیستم دی سپوهیتر برای تولید بخار اشباع در دی اریتور استفاده می شود. که مدلسازی این بخش بعد از اجکتور و قبل از ورود بخار به مدل صورت می پذیرد.

مدلسازی سیستم MED - مشاورتز

مدلسازی سیستم MED – مشاورتز

 

مدلسازی سیستم MED و اجزاء مرتبط با آن - مشاورتز

مدلسازی سیستم MED و اجزاء مرتبط با آن – مشاورتز

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش انجام پایان نامه تبدیل انرژی دارید، با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

 

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد

مدلسازی سیستم MED ، MED ، آب شیرین کن چند مرحله ای ، بویلر بازیاب حرارتی ، HRSG ، بازیافت حرارتی ، انتقال حرارت و جرم ، انجام پایان نامه مدلسازی سیستم MED