مدلسازی سیستم HDH
به این مطلب امتیاز دهید!

مدلسازی سیستم HDH (رطوبت زدا) در انجام پایان نامه مکانیک و انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی

در این مقاله سعی می شود مدلسازی سیستم HDH (رطوبت زدا) بیان شود.

مدلسازی سیستم های آب شیرین کن بر اساس روابط انتقال حرارت و جرم صورت می پذیرد به طوری که در ابتدا محاسبات ترمودینامیکی آنها صورت می پذیرد و در ادامه با توجه به معادلات انتقال حرارت و محاسبات ضریب انتقال حرارت در بخش های مختلف سطوح حرارتی محاسبه می شود. می توان بر اساس محاسبه ی سطوح حرارتی به محاسبه ی هزینه ی ساخت و بهره برداری سیستم دست یافت در ادامه نیز با توجه به اعتبار سنجی هر یک از سیستم ها بر اساس مقالات و اطلاعات در دست رس پرداخت. سیستم HDH یک سیسیتم ساده از نظر عملی و به همراه مدل ساز پیچیده است. با توجه به کوپل همه معادلات بخش رطوبت زن، کندانسور (رطوبت زدا) و قسمت پیش گرمکن نیاز به استفاده از حل غیرخطی می باشد چرا که معادلات در این بخش بسیار وابسته به خواص هوای مرطوب می باشد که مدل سازی این بخش بر اساس اطلاعات موجود در منابع صورت می پذیرد.

در قسمت رطولت زن آب شور در هوا پاشیده می شود، جریان هوا به وسلیه یک فن در سیستم بسته ای سیرکوله می شود با تبخیر آب شور گرم شده، هوای اشباع از بخش رطوبت زن خارج می شود و در بخش کندانسور بر اساس اب شوری ورودی که در داخل لوله ها قراد دارد، اب موجود در هوا را بر روی لوله ها کندانس می کند این امر منجر به شیرین سازی آب می شود و این عمل در سمت هوا دوباره صورت می پذیرد. آب شور از مخزن وارد کندانسور شده و موجب کندانس بخار و پیش گرمایش خود آن می شود. در ادامه با وارد شدن در یک سیستم گرم کن که اغلب خورشیدی است آب تا دمای 70 درجه گرم می شود و سپس در هوای رطوبت زن پاشیده می شود این امر کمک به تبخیر بیشتر آب می کند. میزان غلظت اب شیرین در این فرایند در حد اب دیمن می باشد.

مدلسازی سیستم HDH - مشاورتز

مدلسازی سیستم HDH – مشاورتز

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش انجام پایان نامه تبدیل انرژی دارید، با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

 

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد

HDH ، آب شیرین کن رطوبت زدا ، انتقال حرارت و انتقال جرم ، انجام پایان نامه مدلسازی سیستم HDH ، مدلسازی سیستم HDH ، مدلسازی سیستم HDH (رطوبت زدا)