طراحی مزرعه خورشیدی و سیستم اسمز معکوس
به این مطلب امتیاز دهید!

آنالیز اقتصادی طراحی مزرعه خورشیدی و سیستم اسمز معکوس برای تولید آب شیرین با استفاده از سیکل ارگانیک رانکین در انجام پایان نامه مکانیک و انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی

در این مقاله آنالیز اقتصادی طراحی مزرعه خورشیدی و سیستم اسمز معکوس برای تولید آب شیرین با استفاده از سیکل ارگانیک رانکین مورد بررسی قرار می گیرد.

رویکردهای مختلفی برای تولید آب شیرین به روش RO وجود دارد. در این مقاله با هدف استفاده از یک سیستمی که دارای کمترین اثرات زیست محیطی باشد؛ سیستم تولید آب شیرین RO با استفاده از انرژی خورشید برای تولید توان مورد نیاز آن مد نظر است. با طراحی سیستم خورشیدی و پیش گرمایش آب ورودی به سیستم RO دو مرحله ای به روش مستقیم، پارامترهای طراحی مزرعه خورشیدی، HRSG و سیستم RO با الگوریتم ژنتیک بهنیه سازی شدند. بهینه سازی در دو سطح صورت گرفته شد. دو سطحه کردن بهنیه سازی به این مفهوم می باشد که ابتدا با استفاده از روابط حاکم مبدل های پوسته لوله به ترتیب اکونومایزر، اواپراتور و در نهایت سوپرهیتر و همچنین نوع ممبران و تعداد PV و… در سیستم RO بهینه سازی شدن و بر مبنای بهترین نقطه ی منحنی پرتو ایجاد شده به طراحی بهینه یک مزرعه ی خورشیدی برای یک سیستم با عملکرد بهینه پرداخته شد. بهینه سازی در سطح اول بر مبنای کاهش هزینه ها و افزایش تولید آب شیرین و در بهینه سازی دو هدفه مزرعه ی خورشیدی توابع کاهش هزینه ها و کاهش افت فشار در مزرعه مد نظر واقع شد. نتایج در این بررسی نشان دادند که افزایش دمای ورودی در غلظت های مختلف تأثیر متفاوتی بر روی تولید اب شیرین دارد به گونه ای که با افزایش غلظت آب تغذیه، تولید آب شیرین دارای یک نفقطه ی اپتیمم می باشد که در غلظت 45000 ppm در 26 درجه است و در حالت بهینه به علت نوع سیستم مورد بررسی و تغیرات فشار آب تغذیه و دبی آن در این غلظت این دما با 75/33 درجه سانتی گراد افزایش می یابد.

طراحی مزرعه خورشیدی و سیستم اسمز معکوس - مشاورتز

طراحی مزرعه خورشیدی و سیستم اسمز معکوس – مشاورتز

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش انجام پایان نامه تبدیل انرژی دارید، با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

 

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد

آب شیرین ، اسمزمعکوس ، اگزرژی ، انجام پایان نامه طراحی مزرعه خورشیدی ، طراحی سیستم اسمز معکوس ، طراحی مزرعه خورشیدی و سیستم اسمز معکوس ، غشایی ، مزرعه خورشیدی