طراحى ساختارهاى نورى بر پایه کریستال فوتونى و پلاسمون
به این مطلب امتیاز دهید!

طراحى ساختارهاى نورى بر پایه کریستال فوتونى و پلاسمون در مشاوره انجام پایان نامه برق و مشاوره انجام پایان نامه الکترونیک و مشاوره انجام پایان نامه فیزیک

طراحى ساختارهاى نورى بر پایه کریستال فوتونى و پلاسمون در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

طراحى، شبیه سازى و آنالیزساختارهاى نورى برپایه کریستال فوتونى و ساختارهاى پلاسمونیکى در انجام پایان نامه و مقاله براى دانشجویان الکترونیک، فیزیک، فوتونیک

ساختارهایى که ضریب شکست آن ها به طور متناوب تغییرمى کند،کریستال فوتونى نام دارند. اگر این تکرار در یک بعد باشد، بلور فوتونى یک بعدى و اگر تکرار ساختار متناوب در دو یا سه بعد باشد بلور فوتونى دو و سه بعدى بوجود مى آید. مواد با ساختارهاى متفاوت بلور فوتونى، گستره وسیعى از ویژگى هاى فیزیکى را به دلیل دارا بودن ساختارهاى الکتریکى متفاوت از خود نشان مى دهند. هنگامى که نور از یک بلور فوتونى عبور مى کند به دلیل بازتاب و شکست هاى متعددى که در آن روى مى دهد، نوعى گاف فرکانسى در آن ایجاد مى شود. با ایجاد انواع نقص در ساختار بلور فوتونى مى توان آن را بصورت کاواك نورى در آورد. یک کاواك مى تواند در ساختارهاى نورى مختلفى مورد استفاده قرار گیرد. پلاسمونیک بخش مهم و قابل توجهى از نانو فوتونیک را تشکیل مى¬دهد که در آن میدان¬هاى الکترومغناطیسى امکان محدودیت در ابعاد نانو مترى را خواهند داشت. در ساختارهاى پلاسمونیکى، ابعاد را مى¬توان در حد یا کوچکتر از طول موج ورودى انتخاب کرد. تداخل بین امواج الکترومغناطیسى و الکترون¬هاى هدایت در مرز فلز-عایق منجر به انتشار میدان نورى قوى در ابعاد زیر طول موجى خواهد شد. تشدیدگرهاى پلاسمونیکى نیز قابلیت انتشار نور در ابعاد نانو مترى را دارا بوده که بر تمام محدودیات پراکنش غلبه کرده و افق هاى جدیدى در انتشار نور در ابعاد نانو مترى باز کرده است. با ترکیب پلاسمونیک و فوتونیک کریستال امکان طراحى ساختارهاى نورى در ابعاد نانو متر وجود خواهد داشت. با ایجاد نقصهاى مختلف در ساختار و ترکیب پلاسمونیک و فوتونیک کریستال امکان طراحى گیتهاى منطقى نورى، فیلترهاى نورى و … وجود دارد.

طراحى ساختارهاى نورى بر پایه کریستال فوتونى و پلاسمون - مشاورتز

طراحى ساختارهاى نورى بر پایه کریستال فوتونى و پلاسمون – مشاورتز

در بررسى و آنالیز ساختارهاى ترکیبى از پلاسمونیک و کریستال فوتونى از نرم افزارهاى rsoft و comsol استفاده میشود که نتایج جالبى حاصل میشود

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای مشاوره انجام پایان نامه الکترونیک باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش مشاوره انجام پایان نامه طراحى ساختارهاى نورى بر پایه کریستال فوتونى و پلاسمون دارید، با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد:

طراحى ساختارهاى نورى بر پایه کریستال فوتونى و پلاسمون ، شبیه سازی ساختارهاى نورى بر پایه کریستال فوتونى و پلاسمون با Rsoft ، شبیه سازی ساختارهاى نورى بر پایه کریستال فوتونى و پلاسمون با COMSOL ، ساختارهاى نورى، پایه کریستال فوتونى و پلاسمون