جداسازی آسفالتن توسط نانو ذرات
به این مطلب امتیاز دهید!

جداسازی آسفالتن توسط نانو ذرات در مشاوره انجام پایان نامه مهندسی شیمی و مشاوره انجام پایان نامه شیمی

در این مقاله جداسازی آسفالتن توسط نانو ذرات مورد بررسی قرار می گیرد.

اولین بار آسفالتین در سال 1837 توسط شخصی به نام بوسینگالت در فرانسه مطالعه گردید. امروزه شیمیدان ­ها آسفالتین را بـه عنـوان بخشـی از نفت خام که در حلال­هاي پارافینی با نقطه جوش پایین مانند نرمال پنتان و نرمال هپتان حل نمـی شـود و در آروماتیک هایی از قبیل بنزن، تولوئن محلول می­باشند، تعریف می­کنند آسفالتین سنگین ترین جزء تشکیل دهنده نفت خام بوده که در حالت عادي به صورت پایـدار در آن حـل شـده است.

آسفالتین به شکل مولکول­هاي مسطح می­باشد که داراي حلقه مرکزي پلی آرومـاتیکی  4 تـا 10 حلقه آروماتیک به همراه گروه هاي قطبی می باشد که به این حلقه مرکزي قطبی، حلقه نفتیک غیر آبدوسـت و شاخه­هاي جانبی آلیفاتیک و ترکیبات هتروژن نیز متصل است. اگر شـرایط دمـا، فشـار و یـا ترکیـب اجـزاي تشکیل دهنده تغییر کند؛ آسفالتین تشکیل به هم پیوستگی از نوع مایسل داده، از نفت جدا شده و رسـوب مـی­کند. از این رو، یکی از پدیده هاي مهم در مخازن نفتی ، چاه هاي تولیـدي، تجهیـزات فراینـدي و لولـه هـاي انتقـال رسوب آسفالتین می باشد که سبب ایجاد مشکلات فراوانی می شـود.

جداسازی آسفالتن توسط نانو ذرات در انجام پایان نامه

رسـوب آسـفالتین در مخـازن نفتـی تـاثیر مستقیمی بر تولید اقتصادي نفت می­گذارد، زیرا رسوب میزان تولید نفت به دهانه چاه را کاهش می­دهد. در این مقاله، هدف حذف و یا جداسازي رسوب آسفالتین می باشد. در این میان ؛ فن آوري جداسازي غشایی  با به دلیل بازده بالا، عدم نیاز به مصرف مواد شـیمیایی ثانویـه و مصـرف انرژي کم همواره مورد توجه بسیاري از محققین بوده است. چرا که با استفاده از این فـن آوري عـلاوه بـر حـذف آسفالتین، حذف فلزات سنگین و سبک سازي نفت خام نیز حاصل می­شود. با وجود نکات مثبـت اشـاره شـده ، گرفتگی غشا و به تبع آن کم بودن شار خروجی از آن، همواره بر استفاده از ایـن فـن آوري در صـنعت سـایه­اي منفی افکنده است.

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای مشاوره انجام پایان نامه مهندسی شیمی و شیمی باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش مشاوره انجام پایان نامه مهندسی شیمی و شیمی دارید، با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد

جداسازی آسفالتن توسط نانو ذرات | جداسازی | آسفالتن | نانو ذرات