تعیین پارامترهای بهینه سیکل رانکین زمین گرمایی
به این مطلب امتیاز دهید!

تعیین پارامترهای بهینه سیکل رانکین زمین گرمایی با استفاده از مبدل هم محور در انجام پایان نامه مکانیک و انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی

در این مقاله تعیین پارامترهای بهینه سیکل رانکین زمین گرمایی با استفاده از مبدل هم محور مورد بررسی قرار می گیرد.

با توجه به اینکه انرژی زمین گرمایی از نوع منابع دما پایین می باشند در نتیجه دو رویکرد برای استحصال انرژی وجود دارد. حالت اول اینکه با استفاده از سیال آب به تولید بخار اشباع بپردازند و در ادامه با توجه به نوع توربین بخاری که در شرایط مرطوب کار می کند با دخیل کردن ضریب Baumann توان حاصل را محاسبه می کنند. در رویکرد دوم که استفاده از سیالات ارگانیک می باشد. می توان با استفاده از این سیالات مشکلات کاهش توان به خاطر محدودیت کیفیت سیال در خروجی توربین را از بین برد ولی مسائل دیگری نظیر اشتعال پذیری و … باعث می شود که از آب به عنوان یکی سیال واسطه استفاده شود. در این رویکرد که مطابق شکل زیر است آب وارد یک مبدل هم محور شده و با جذب انرژی از سنگ های داغ یک جریان دو فازی ایجاد می کند و در نهایت بخار تولید شده از داخل مبدل خارج می شود. این بخار در یک مبدل حرارتی انرژی خود را به یک سیال ارگانیک می دهد. نقاطی که در تعیین پارامترهای بهینه سیکل رانکین زمین گرمایی باید بدان توجه کرد :

  • تعیین قطر بهینه مبدل هم محور
  • تعیین طول و قطر به نحوی که چرخش طبیعی در لوله هم محور تشکیل شود.
  • تعیین سیالات ارگانیک مناسب
  • تعیین پیکربندی سیکل رانکین

نکته ای که باید در مبدل هم محور دنبال نمود تعیین نوع رژیم جریان و تغییرات متغییر شار حرارتی در عمق است که می توان به صورت غیر خطی و یا در نظر گرفتن توابعی مختلف که در مقالات بیان می شود مدلسازی را باید. در هر رژیم جریان نوع ضریب انتقال حرارت و افت فشار متفاوت است که ای امر موجب افزایش دقت مدلسازی می شود. در صورتی که بخواهیم مستیقیم از سیالات ارگانیک استفاده کرد بسیاری از روابط در جریان تک فاز مطابق با فرمولهای بیان شده در کتب انتقال حررت خواهد بود ولی برای سیالات ارگانیک به خصوصو در بخش دو فاز (کندانس و جوشش) برخ از ضرائب برای هیدروکربن ها متفاوت است که باید بر اساس مراجع مقدار آنها استخراج شود.

تعیین پارامترهای بهینه سیکل رانکین زمین گرمایی - مشاورتز

تعیین پارامترهای بهینه سیکل رانکین زمین گرمایی – مشاورتز

 

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش انجام پایان نامه تبدیل انرژی دارید، با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد

انرژی زمین گرمایی ، سیکل ارگانیک رانکین ، مبدل هم محور ، طراحی مبدل ، تعیین پارامترهای بهینه سیکل رانکین زمین گرمایی ، انجام پایان نامه انرژی زمین گرمایی ، انجام پایان نامه بهینه سازی سیکل رانکین