مشاوره انجام پایان نامه عمران حمل و نقل
به این مطلب امتیاز دهید!

مشاوره انجام پایان نامه عمران حمل و نقل

مشاوره انجام پایان نامه عمران حمل و نقل در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

حمل و نقل یکی از گرایش های عمران دربخش تحصیلات تکمیلی است که دارای نقاط مشترک بسیاری با گرایش راه و ترابری می باشد. موضوعات تحت پوشش گرایش حمل و نقل را در یک تقسیم بندی کلی می توان به چهار دستۀ حمل و نقل دریایی، ریلی، هوایی و جاده ای تقسیم نمود که با جزئیات بیشتر به شرح زیر می‌باشند:

1) حمل و نقل شامل: مدیریت سیستم های حمل و نقل، مطالعه تولید، توزیع و جذب سفر، مکان یابی احداث پارکینگ ها و کنترل ترافیکی

2)  سیستم های هوشمند حمل و نقل شامل: طراحی چراغ های راهنمایی با زمانبندی های هوشمند و تسهیلات هوشمند حمل و نقل (مانند؛ تشخیص تصادفات، فاصله ایمنی وسایل نقلیه، پارکینگ های هوشمند و ….)

3) ایمنی ترافیک، تصادفات و ریسک شامل: بهبود ایمنی معابر و راه ها، تعیین نقاط حادثه خیز، مدلسازی و پیش بینی تصادفات و …

4) حمل و نقل ریلی شامل: طراحی خطوط حمل و نقل ریلی بین شهری و درون شهری، برنامه ریزی ایستگاه ها و فواصل زمانی حرکت قطارها

5) حمل و نقل هوایی و دریایی شامل: برنامه ریزی حمل و نقل هوایی و دریایی و طرح فرودگاه ها و بنادر

6) مهندسی ترافیک شامل: مدلسازی جریان ترافیک با و یا بدون استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری، بررسی تأثیرات پارامترهای جریان ترافیک مانند سرعت، حجم و تاخیر برمصرف سوخت و محیط زیست، بررسی رفتار رانندگان در تحلیل های ترافیکی، فرهنگ سازی ترافیک و ….

محورهای کلی انجام پایان نامه عمران حمل و نقل

مهندسی عمران حمل و نقل دارای 12 محور کلی به شرح ذیل می باشد:

1) حمل ونقل همگاني

(شامل؛ طراحي شبكه هاي حمل و نقل همگاني، تحليل ظرفيت سيستم هاي حمل و نقل همگاني، معرفي و ارزيابي سيستم هاي حمل و نقل همگاني، بهينه سازي ناوگان حمل و نقل همگاني)

2) سیستم های حمل و نقل هوشمند

(شامل؛ سیستم های تصمیم یار برای کنترل ترافیک، مدیریت تصادف در سیستم های حمل و نقل هوشمند، سیستم مدیریت پیشرفته ترافیک و ایمنی، مدیریت وقایع اورژانسی، سیستم های حمل و نقل هوشمند برای سفر هوشمند، سیستم های حمل و نقل هوشمند در شهر پایدار، ارتباط بین سیستم های حمل و نقل هوشمند و مدیریت دانش، سرویس های انتقال شخصی در سیستم های حمل و نقل هوشمند، همجوشی داده ها در سیستم های حمل و نقل هوشمند، محاسبات سیار در سیستم های حمل و نقل هوشمند، زیرساخت های ارتباطی مورد نیاز برای سیستم های حمل و نقل هوشمند، سیستم های هوشمند دستیار راننده، معماری ملی سیستم های حمل و نقل هوشمند، استانداردهای سیستم های حمل و نقل هوشمند، ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند، مديريت هوشمند ترافيك، اطلاع‌رساني هوشمند، وسايل نقليه هوشمند، سيستم هاي حمل و نقل همگاني هوشمند، سيستم هاي امنيتي هوشمند، سيستم هاي هوشمند مربوط به وسايل نقليه‌ي تجاري، سيستم هاي هوشمند پرداخت كرايه، شهر الکترونیک و حمل و نقل شهری)

3) برنامه ريزي حمل و نقل و شهرسازی

(شامل؛ مدلسازي و پیش بینی تقاضاي حمل و نقل، مدل هاي فعاليت – مبنا (فعاليت – محور) حمل و نقل، برنامه ريزي حمل و نقل و كاربري زمين، برنامه ریزی حمل و نقل كالا، بررسی ساختارهای شهری، استفاده از GIS/GPS/GSM  در مدلسازی تقاضای حمل، شیوه های جمع آوری اطلاعات جهت برنامه ريزي حمل و نقل، فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی سفرها و فعالیت ها)

4) ايمني ترافيك

(شامل؛ تحلیل اقتصادی تصادفات، مدل ها و روش های پیش بینی تصادفات شهری، ساختار مديريت حوادث و امدادرسانی جاده ای، روش‌ هاي نوين جهت ايمن سازي معابر، مميزي ايمني راه، شاخص ريسك و مديريت آن در شبكه هاي حمل و ‌نقل، بررسی رفتار رانندگان، ارزیابی اقدامات ایمن سازی، سیستم‌های ایمنی وسایل نقلیه‌ي موتوری، ارتقای ایمنی کاربران آسیب پذیر راه)

5) حمل و نقل و توسعه پايدار

(شامل؛ پياده محوري و حمل و نقل انسان مدار، توسعه دوچرخه سواري، مصرف سوخت، آلودگي هوا و آلودگي صوتي، حمل و ‌نقل و محيط هاي شهري، اثرات تخریبی حمل و نقل بر محیط زیست شهری، مصرف منابع محدود در حمل و نقل شهری، ضرورت های توسعه پایدار، ابزار پشتیبانی از شهروندان و محیط زیست شهری)

6) مهندسی ترافیک

(شامل؛ مدل ها و نرم افزارهاي شبيه سازي ترافيك سواره و پياده، عارضه سنجي ترافيك، مدیریت و کنترل ترافیک در کشورهای در حال توسعه، مدلسازی ظرفیت معابر سواره، دوچرخه و عابر پیاده، مدلسازی ظرفیت تقاطعات، جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری)

7) اقتصاد حمل و نقل

(شامل؛ ارزيابي پروژه هاي حمل و ‌نقل، قيمت گذاري معابر شهري، قیمت گذاری ارایه تسهیلات حمل و نقلی، مدل هاي اقتصادي در برنامه ريزي حمل و ‌نقل، اثرات حمل و نقل بر شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده ها، ضرورت سهیم شدن مردم در هزینه ها و دستاوردهای حمل و ‌نقلي، قیمت گذاری سوخت و مالیات، یارانه های بخش انرژی، یارانه های بخش حمل و نقل، تامین مالی پروژه ها و زیرساخت های حمل و نقلی از محل استفاده آنها)

8) مديريت سيستم های حمل‌ و‌ نقل و ترافیک

(شامل؛ مدیریت تقاضای حمل و ‌نقل، مدیریت اطلاعات و جمع آوری داده ها، مدیریت بحران و قابلیت اطمینان در شبکه های حمل و نقل، مدیریت زمانبندی اجرای پروژه های حمل و نقل، مدیریت کاربری زمین، مدیریت پارکینگ، مدیریت محوطه های کارگاهی، مدیریت حمل و نقل از دید گردشگری، مدیریت حمل و نقل در ایام خاص، سیاست گذاری در بخش حمل و نقل همگانی، ابزارهای ارتقای کارآیی سیستم های حمل و نقلی، بررسي روش ها و سياست هاي مناسب، جهت افزايش عرضه سيستم حمل و ‌نقل)

9) آموزش ترافیک

(شامل؛ روا‌‌نشناسی در ترافیک، جامعه شناسی در ترافیک، آموزش و فرهنگ سازی برای رفتار درست حمل و نقلی، تاثیر اخلاق شهروندی در رفتارهای ترافیکی، تاثیر آموزش و فرهنگ سازی بر ایمنی ترافیک)

10) قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه ترافیک

(شامل؛ ساختار دهی و تعامل بین سازمانی در حیطه حمل و نقل شهری، قوانین و مقررات و روشهای اعمال آن در حمل و ‌نقل و ترافیک، سیاست گذاری های هماهنگ در بخش حمل و نقل، موانع مدیریتی در حمل و نقل شهری، اثرسنجی اعمال قانون بر رفتارهای ترافیکی، پیشنهاد بهبود قوانین و مقررات حمل و نقل در راستای افزایش کارآیی سیستم های حمل و نقلی)

11)  طرح هندسی معابر

(شامل؛ علائم افقی و عمودی در معابر، کنترل و مدیریت دسترسی ها، طراحی هندسی تقاطع ها، میادین و تبادل ها، طراحی تسهیلات حمل و نقل در معابر شهری (خطوط ویژه، عابر پیاده، خط دوچرخه و …)، کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در طراحی هندسی)

12) حمل و نقل غیرموتوری

(شامل؛ استراتژی ها و سیاست های توسعه و بکارگیری حمل و نقل غیر موتوری، تجربه های موفق و ناموفق در زمینه توسعه حمل و نقل غیر موتوری، توسعه تسهیلات پیاده روی و پیاده راهها در شهرها، توسعه تسهیلات دوچرخه سواری در شهرها، برنامه های تشویقی استفاده از حمل و نقل غیر موتوری).

 

مشاوره انجام پایان نامه عمران حمل و نقل - مشاورتز

مشاوره انجام پایان نامه عمران حمل و نقل – مشاورتز

نرم افزارهای استفاده شده در انجام پایان نامه عمران حمل و نقل

انجام پایان نامه عمران حمل و نقل با MATLAB : نرم افزاری مطلوب برای برنامه نویسی و محاسبات در تمامی شاخه های حمل و نقل می باشد.

انجام پایان نامه عمران حمل و نقل با Expert Choice: نرم افزار تصمیم گیری بر اساس مدل تحلیل سلسله مراتبی یا همان AHP در تصمیم گیری آلترناتیوهای سیستم های حمل و نقلی.

انجام پایان نامه عمران حمل و نقل با Super Decision: نرم افزار تصمیم گیری بر اساس مدل تحلیل شبکه ای یا همان ANP در تصمیم گیری آلترناتیوهای مدهای حمل و نقلی.

انجام پایان نامه عمران حمل و نقل با SPSS: در ارتباط با مسائل امور حمل و نقلی کاربرد نرم افزار spss در هر دو گروه آمار توصیفی و استنباطی قابل توجه است. spss از جمله نرم افزارهایی است که براي تحلیل هاي آماري در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و ترافیکی به کمک تصمیم گیران برنامه ریزی حمل و نقل می آید و به صورت بسیار گسترده اي استفاده می شود.

انجام پایان نامه عمران حمل و نقل با Aimsun: این نرم افزار برنامه ای برای  مدلسازی سیستم های ترافیكی و حمل و نقل می باشد. تنها نرم افزار موجود در بازار است كه در سه سطح، مدل های حمل و نقل زیر را در قالب یك نرم افزار واحد ارائه می دهد: ابزار تخصیص ترافیك استاتیك، شبیه ساز جدید مزوسكوپیك و بهترین نرم افزار شبیه سازی میكروسكوپیك حال حاضر در دنیا.

انجام پایان نامه عمران حمل و نقل با Micro-PAVER : نرم افزار تعمیر و نگهداری راه، مدلسازي در این نرم افزار بر اساس اطلاعات انواع مختلف روسازي در شرايط مختلف ترافيكي و جوي طي بيش از 30 سال جمع آوري اطلاعات، امكان استفاده از مدلهاي آنرا در همه شرايط مختلف فراهم مي سازد.

انجام پایان نامه عمران حمل و نقل با HCS و Hicap : نرم افزارهاي رايج در زمينه مهندسي ترافيك، معمولا از اين دو نرم افزار جهت محاسبه سطح سرويس و شرايط عملكردي راه ها استفاده مي شود.

انجام پایان نامه عمران حمل و نقل با Emme/2 : نرم افزارها برنامه ريزي حمل و نقل، اين نرم افزارها به منظور برنامه ريزي حمل و نقل و برآورد تقاضا در طرح‌هاي جامع حمل و نقل شهري يا كشوري مورد استفاده قرار مي گيرند.

پایگاه های معتبر علمی برای مقالات مهندسی عمران حمل و نقل

 • معتبرترین کنفرانس بین المللی داخلی رشته عمران – حمل و نقل «کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك» است که هر ساله در اسفند ماه توسط شهرداری تهران در محل برج میلاد برگزار می گردد. این کنفرانس 17 دوره است که به کمک مراکز معتبر بین المللی برگذار می شود و از اعتبار بسیار بالایی نسبت به کنفرانس های ملی داخلی برخوردار است.
 •  از کنفرانس های داخلی معتبر نیز می توان کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری را نام برد که هر ساله در دی ماه توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگذار می گردد.
 • لیست مجلات ISI معتبر در رشته عمران – حمل و نقل نیز به شرح ذیل است:
 1. 1. ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION

Monthly ISSN: 0001-4575

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON,

OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

 1. 1. Social Sciences Citation Index
 2. 2. Current Contents – Social & Behavioral Sciences
 3. 3. BIOSIS Previews

 

 1. 2. EUROPEAN JOURNAL OF TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE RESEARCH

Quarterly ISSN: 1567-7133

EDITORIAL BOARD EJTIR, SECTION TRANSPORT POLICY-TLO, JAFFALAAN 5, JAFFALAAN 5,

NETHERLANDS, 2628 BX

 1. 1. Social Sciences Citation Index

 

 1. 3. INTERNATIONAL JOURNAL OF SHIPPING AND TRANSPORT LOGISTICS

Quarterly ISSN: 1756-6517

INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD, WORLD TRADE CENTER BLDG, 29 ROUTE DE PRE-BOIS,

CASE POSTALE 856, GENEVA, SWITZERLAND, CH-1215

 1. 1. Social Sciences Citation Index
 2. 2. Current Contents – Social & Behavioral Sciences

 

 1. 4. INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION

Bimonthly ISSN: 1556-8318

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

 1. 1. Social Sciences Citation Index
 2. 2. Current Contents – Social & Behavioral Sciences

 

 1. 5. INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS

Tri-annual ISSN: 0391-8440

IST EDITORIALI POLGRAFICI INT, CASELLA POSTALE N 1, SUCCURSALE N 8, PISA, ITALY, 56123

 1. 1. Social Sciences Citation Index

 

 1. 6. JOURNAL OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT

Bimonthly ISSN: 0969-6997

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND,

OXON, OX5 1GB

 1. 1. Social Sciences Citation Index
 2. 2. Current Contents – Social & Behavioral Sciences

 

 1. 7. JOURNAL OF PUBLIC TRANSPORTATION

Quarterly ISSN: 1077-291X

CENTER URBAN TRANSPORTATION RESEARCH. UNIV SOUTH FLORIDA, COLLEGE

ENGINEERING, 4202 EAST FOWLER AVE, CUT100, TAMPA, USA, FL, 33620-5375

 1. 1. Social Sciences Citation Index
 2. 2. Current Contents – Social & Behavioral Sciences

 

 1. 8. JOURNAL OF SAFETY RESEARCH

Quarterly ISSN: 0022-4375

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON,

OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

 1. 1. Social Sciences Citation Index
 2. 2. Current Contents – Social & Behavioral Sciences

 

 1. 9. JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS AND POLICY

Tri-annual ISSN: 0022-5258

UNIV BATH, JRNL OF TRANSPORT ECON & POL CLAVERTON DOWN, BATH, ENGLAND, AVON,

BA2 7AY

 1. 1. Social Sciences Citation Index
 2. 2. Current Contents – Social & Behavioral Sciences

 

 1. 10. JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY

Bimonthly ISSN: 0966-6923

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND,

OXON, OX5 1GB

 1. 1. Social Sciences Citation Index
 2. 2. Current Contents – Social & Behavioral Sciences

 

 1. 11. MARITIME ECONOMICS & LOGISTICS

Quarterly ISSN: 1479-2931

PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG. HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, ENGLAND,

HANTS, RG21 6XS

 1. 1. Social Sciences Citation Index
 2. 2. Current Contents – Social & Behavioral Sciences

 

 1. 12. MARITIME POLICY & MANAGEMENT

Bimonthly ISSN: 0308-8839

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,

ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

 1. 1. Social Sciences Citation Index
 2. 2. Current Contents – Social & Behavioral Sciences
 3. 13. MOBILITIES

Quarterly ISSN: 1745-0101

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,

ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

 1. 1. Social Sciences Citation Index
 2. 2. Current Contents – Social & Behavioral Sciences

 

 1. 14. ROAD & TRANSPORT RESEARCH

Quarterly ISSN: 1037-5783

ARRB GROUP LTD, 500 BURWOOD HIGHWAY, VERMOUTH SOUTH, AUSTRALIA, VIC 3133

 1. 1. Social Sciences Citation Index

 

 1. 15. TRAFFIC INJURY PREVENTION

Bimonthly ISSN: 1538-9588

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

 1. 1. Science Citation Index Expanded
 2. 2. Social Sciences Citation Index
 3. 3. Current Contents – Social & Behavioral Sciences
 4. 4. Current Contents – Clinical Medicine

 

 1. 16. TRANSPORT POLICY

Bimonthly ISSN: 0967-070X

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND,

OXON, OX5 1GB

 1. 1. Social Sciences Citation Index
 2. 2. Current Contents – Social & Behavioral Sciences

 

 1. 17. TRANSPORT REVIEWS

Bimonthly ISSN: 0144-1647

TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14

4RN

 1. 1. Social Sciences Citation Index
 2. 2. Current Contents – Social & Behavioral Sciences

 

 1. 18. TRANSPORTATION

Bimonthly ISSN: 0049-4488

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

 1. 1. Science Citation Index
 2. 2. Science Citation Index Expanded
 3. 3. Social Sciences Citation Index
 4. 4. Current Contents – Social & Behavioral Sciences
 5. 5. Current Contents – Engineering, Computing & Technology

 

 1. 19. TRANSPORTATION JOURNAL

Quarterly ISSN: 0041-1612

AMER SOC TRANSPORTATION LOGISTICS, 1400 EYE ST, NW, SUITE 1050, WASHINGTON, USA,

DC, 20005

 1. 1. Social Sciences Citation Index
 2. 2. Current Contents – Social & Behavioral Sciences

 

 1. 20. TRANSPORTATION LETTERS-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORTATION

RESEARCH

Quarterly ISSN: 1942-7867

MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER WALK, LEEDS, ENGLAND, W YORKS,

LS3 1AB

 1. 1. Science Citation Index Expanded
 2. 2. Social Sciences Citation Index
 3. 3. Current Contents – Social & Behavioral Sciences
 4. 4. Current Contents – Engineering, Computing & Technology

 

 1. 21. TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE

Monthly ISSN: 0965-8564

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON,

OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

 1. 1. Science Citation Index
 2. 2. Science Citation Index Expanded
 3. 3. Social Sciences Citation Index
 4. 4. Current Contents – Social & Behavioral Sciences
 5. 5. Current Contents – Engineering, Computing & Technology

 

 1. 22. TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL

Monthly ISSN: 0191-2615

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON,

OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

 1. 1. Science Citation Index
 2. 2. Science Citation Index Expanded
 3. 3. Social Sciences Citation Index
 4. 4. Current Contents – Social & Behavioral Sciences
 5. 5. Current Contents – Engineering, Computing & Technology

 

 1. 23. TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT

Bimonthly ISSN: 1361-9209

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON,

OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

 1. 1. Science Citation Index Expanded
 2. 2. Social Sciences Citation Index
 3. 3. Current Contents – Social & Behavioral Sciences
 4. 4. Current Contents – Engineering, Computing & Technology

 

 1. 24. TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW

Bimonthly ISSN: 1366-5545

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON,

OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

 1. 1. Science Citation Index Expanded
 2. 2. Social Sciences Citation Index
 3. 3. Current Contents – Social & Behavioral Sciences
 4. 4. Current Contents – Engineering, Computing & Technology

 

 1. 25. TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR

Bimonthly ISSN: 1369-8478

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND,

OXON, OX5 1GB

 1. 1. Social Sciences Citation Index
 2. 2. Current Contents – Social & Behavioral Sciences

 

 1. 26. TRANSPORTATION SCIENCE

Quarterly ISSN: 0041-1655

INFORMS, 5521 RESEARCH PARK DR, SUITE 200, CATONSVILLE, USA, MD, 21228

 1. 1. Science Citation Index
 2. 2. Science Citation Index Expanded
 3. 3. Social Sciences Citation Index
 4. 4. Current Contents – Social & Behavioral Sciences
 5. 5. Current Contents – Engineering, Computing & Technology

 

 1. 27. TRANSPORTMETRICA A-TRANSPORT SCIENCE

Monthly ISSN: 2324-9935

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

 1. 1. Science Citation Index Expanded
 2. 2. Social Sciences Citation Index
 3. 3. Current Contents – Social & Behavioral Sciences
 4. 4. Current Contents – Engineering, Computing & Technology

 

 1. 28. TRANSPORTMETRICA B-TRANSPORT DYNAMICS

Tri-annual ISSN: 2168-0566

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

 1. 1. Science Citation Index Expanded
 2. 2. Social Sciences Citation Index
 3. 3. Current Contents – Social & Behavioral Sciences
 4. 4. Current Contents – Engineering, Computing & Technology

 

 

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد

انجام پایان نامه برنامه ریزی حمل و نقل ، انجام پایان نامه حمل و نقل ، انجام پایان نامه عمران برنامه ریزی حمل و نقل ، انجام پایان نامه عمران حمل و نقل ، انجام پایان نامه مهندسی عمران حمل و نقل ، انجام پایان نامه مهندسی ترافیک ، انجام پایان نامه حمل و نقل ریلی ، انجام پایان نامه حمل و نقل هوایی ، انجام پایان نامه حمل و نقل دریایی ، انجام پایان نامه حمل و نقل جاده ای ، انجام پایان نامه ارشد حمل و نقل